ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Abuse Team

A Team that deals with anything relating to abuse of our services.

 General Support

Our general support department for anything that does not fall into one of our other support departments.

 DNS Support

For if you are having problems with our DNS Service.